ALT โชว์ไตรมาส1/ 67 กวาดรายได้ 326 ล้านบาท พลิกเป็นกำไรเติบโต 127%

เอแอลที เทเลคอม โชว์ผลงานไตรมาส1/2567 กวาดรายได้รวมกว่า 326 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.5% อานิสงค์รายได้จากการจำหน่ายมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ และงานบริการติดตั้งและบำรุงรักษาเติบโต ส่งผลพลิกจากขาดทุนเป็นกำไรเติบโต 127% จากงวดเดียวกันปีก่อน พร้อมโชว์งานรอรับรู้รายได้ในมือ 4,142 ล้านบาท

นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี บริษัทเอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เทียบกับไตรมาส 1/2566 บริษัทมีรายได้รวม 326.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 264.06 ล้านบาท

รายได้ที่เพิ่มขึ้น มาจากรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น 135.2% จาก 29.21 ล้านบาท เป็น 68.71 ล้านบาท ผลจากการจำหน่าย มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์  รายได้บริการติดตั้งวางระบบและบำรุง รักษาเพิ่มขึ้น 35.1% จาก 84.26 ล้านบาท เป็น 113.83 ล้านบาท เนื่องจากงานก่อสร้างโครงข่ายแล้วเสร็จ จึงได้เริ่มให้บริการงานบำรุงรักษาโครงข่ายตามสัญญาระยะยาวที่มีกับลูกค้า ส่วนรายได้จากการให้บริการโครงข่ายลดลง 4.6%จาก 150.60 ล้านบาท เป็น 143.60 ล้านบาท เนื่องจากไตรมาส 1ของปีก่อนหน้า ลูกค้ามีคำสั่งซื้อบริการระยะสั้น เพื่อทดแทนโครงข่ายใต้ทะเลของตนที่ชำรุดเสียหาย

“โดยภาพรวมไตรมาส 1/2567 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 65.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.2% จากปีก่อนหน้าซึ่งมีกำไรขั้นต้น 47.24 ล้านบาท ส่งผลให้ไตรมาสแรกปีนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิ 4.19 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 127.8% จากปีก่อนหน้าที่เป็นขาดทุนสิทธิ 15.06 ล้านบาท ขณะที่ ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีงานในมือ หรือ Backlog จำนวน 4,142 ล้านบาท”นายสมบุญกล่าว

นายสมบุญกล่าวอีกว่า สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 164.37 ล้านบาท โดยรายการหลักของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ เงินสดเพิ่มขึ้น 23.07 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ตามสัญญาเพิ่มขึ้นสุทธิ 74.59 ล้านบาท โครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงเพิ่มขึ้น 73.87 ล้านบาท และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 30.94 ล้านบาท ส่วนรายการหลักของสินทรัพย์ที่ลดลง สินค้าคงเหลือลดลง 41.68 ล้านบาท

 โดยในไตรมาส1/2567 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 175.53 ล้านบาท บริษัทได้บริหารเงินสดโดยรักษาสมดุลระหว่างการบริหารสภาพคล่อง การลงทุนเพื่อการเติบโต และการบริหารต้นทุนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้ใช้จ่ายไปในกิจการลงทุน 50.23 ล้านบาท และมีเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงิน 102.23 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 1/ 2567 บริษัทมีเงินสดคงเหลือ 160.08 ล้านบาท