“เอแอลที เทเลคอม” เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ 250 ล้านหุ้น

นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT ผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (ไอพีโอ) จำนวนทั้งสิ้น 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ โดยคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในไตรมาส 3 ปี 2559 นี้

ทั้งนี้ ALT มี บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อคอยให้คำปรึกษาและแนะนำในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งได้เริ่มนับหนึ่งไฟลิ่งไปแล้วเมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา และในการเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนรับไปใช้ในการลงทุนโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

กลุ่ม ALT ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจให้บริการสร้างสถานีฐาน ติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม ติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง รวมถึงงานวางระบบและซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 67.19 ของรายได้จากการขายและบริการ ธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม อาทิ สายเคเบิลใยแก้วนำแสง สายนำสัญญาณ สายอากาศ ตู้โทรคมนาคมและสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ เป็นต้น มีสัดส่วนรายได้ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 32.81 ของรายได้จากการขายและบริการ และธุรกิจให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ซึ่งจะมีทั้งให้เช่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง และการให้เช่าเสาโทรคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสถานีฐาน ซึ่งเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ในช่วงปลายปี 2558

“กลุ่ม ALT มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจโดยจะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมซึ่งจะมีลักษณะรายได้ประจำ (Recurring Income) ให้มีสัดส่วน 50% ของผลประกอบการจากการประกอบธุรกิจภายใน 5 ปี โดยจะมุ่งเน้นการวางโครงข่ายในพื้นที่เฉพาะที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (Strategic Location) ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคมหลักในเขตศูนย์กลางย่านธุรกิจ (Central Business District : CBD) บริเวณเส้นทางหลักรอบกรุงเทพฯ รวมไปถึงการวางโครงข่ายตามแนวเสาโทรเลขตามทางรถไฟ เป้าหมายดังกล่าวจะทำให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว และจะทำให้หุ้น ALT เป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเมื่อมีการเปิดให้จองซื้อหุ้นและเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขณะที่แนวโน้มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคต ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องตามจำนวนประชากรและการเติบโตของภาคธุรกิจ ทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่เป็นมา” นางปรีญาภรณ์ กล่าวในที่สุด

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 375 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 750 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หลังเสนอขายหุ้นในครั้งนี้จำนวน 250 ล้านหุ้น บริษัทจะมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 500 ล้านบาท