About Us
คณะกรรมการ

นายอนันต์  วรธิติพงศ์
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

พลเอกสิทธิศักดิ์  เทภาสิต
กรรมการ/กรรมการอิสระ

รศ.สุชาติ  เหล่าปรีดา
กรรมการ/กรรมการอิสระ

รศ.ดร.พนิต  ภู่จินดา
กรรมการ/กรรมการอิสระ

ผศ.ดร.จิรศิลป์  จยาวรรณ
กรรมการ/กรรมการอิสระ

นางปรีญาภรณ์  ตั้งเผ่าศักดิ์
กรรมการ

นายปยุต  ภูวกุลวงศ์
กรรมการ
 

นางสาวปรียาพรรณ  ภูวกุล
กรรมการ