จรรยาบรรณคู่ค้า

จรรยาบรรณคู่ค้า

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม 

สารจากกรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม (“กลุ่มกิจการ”) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยทุ่มเทพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มกิจการมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าธุรกิจธุรกิจเคียงข้างไปกับคู่ธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพร้อมให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อาทิ การให้ความรู้การประเมินประสิทธิภาพ การเสนอแนะแนวทางปรับปรุง รวมถึงได้จัดทำ “จรรยาบรรณคู่ค้า” (Supplier Code of Conduct) ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้คู่ค้าร่วมกันปฏิบัติควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

กลุ่มกิจการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “จรรยาบรรณคู่ค้า” (Supplier Code of Conduct) ฉบับนี้ จะเป็นก้าวแรกของความร่วมมือที่จะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน พร้อมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม (“กลุ่มกิจการ”) ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล ควบคู่กับความมุ่งมั่นในการดูแล ส่งเสริมสนับสนุนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำมาสู่ความสมดุลของสังคม สิ่งแวดล้อม และธุรกิจ ให้สามารถเจริญเติบโตควบคู่กันได้อย่างยั่งยืน กลุ่มกิจการมีเจตนารมณ์ ที่จะส่งเสริมแนวคิดนี้ออกไปยังคู่ธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการให้ร่วมกันนำหลักการและแนวคิดดังกล่าวไปปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการขยายผลออกสู่สังคมในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน กลุ่มกิจการจึงได้จัดทำ “จรรยาบรรณคู่ค้า” เพื่อให้คู่ธุรกิจของกลุ่มกิจการนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป กลุ่มกิจการคาดหวังว่านอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน แนวทางปฏิบัติอันเป็นสากลแล้ว คู่ธุรกิจจะนำหลักการในจรรยาบรรณคู่ธุรกิจของกลุ่มกิจการไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ โดยกลุ่มกิจการจะให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้คู่ธุรกิจดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเคารพสิทธิสรีภาพ ดูแลด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ดูแลด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งติดตามการนำ “จรรยาบรรณคู่ค้า” ไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ หากคู่ค้าปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ “จรรยาบรรณคู่ค้า” กลุ่มกิจการขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ กับคู่ค้า โดยพิจารณาจากผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นสำหรับหลักการที่นำมาจัดทำ “จรรยาบรรณคู่ค้า” นอกจากการกำหนดข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณบริษัทแล้ว ยังได้อ้างอิงถึงกฎบัตรและมาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) มาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม (Social Accountability International: SAI) เป็นต้น

 

1) วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อธุรกิจดิจิทัลและพลังงานทดแทน”

2) พันธกิจ (Mission)

ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานทดแทน แก่ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มคุณภาพบริการ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพด้านต้นทุนและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเครือข่ายธุรกิจ

3) ค่านิยมขององค์กร  (Value)

“ALT”

Allying                เป็นพันธมิตรที่ดีกับคู่ค้า เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน

Lifelong Learning    เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

Transforming     ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและกระบวนการทำงาน เพื่อผลงานที่ดีกว่าเดิม

4) ความซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้อง ชื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม มีความโปร่งใส รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่ทำการใดๆ อันเปินวิธีที่ทุจริต คอร์รัปชั่น ติดสินบนด้วยการเสนอหรือสัญญาจะให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงการทำให้ได้เปรียบผู้อื่น เพื่อจูงใจให้ตนเองหรือบุคคลอื่นใดได้รับผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ควรได้รับ

5) ความเป็นธรรม

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม

6) การเปิดเผยข้อมูล

เปิดเผยข้อมูลของตนอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

7) การรักษาความลับ

ไม่เผยแพร่หรือไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องของคู่ธุรกิจไปใช้โดยที่ไม่ได้รับความยินยอม

8) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และระมัดระวังไม่ให้มีการละเมิดสิทธิดังกล่าว

9) แรงงานและสิทธิมนุษยชน

การไม่เลือกปฏิบัติ

คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน และความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด

การคุ้มครองแรงงาน

ㆍไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่คู่ค้าจ้างแรงานเด็กที่มีอายุมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ต้องจัดให้แรงงานได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการรวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทำงานอย่างเหมาะสม

ㆍ ไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำงานในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ในกรณีลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ต้องจัดให้ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด

ㆍ การจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน

การไม่บังคับใช้แรงงาน

ไม่ใช้หรือได้รับประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงานในลักษณะที่เป็นแรงงานทาส ซึ่งรวมถึงการลงโทษทางกาย การขู่เข็ญ  การกักขัง  การคุกคามข่มขู่  การล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ หรือการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ

ค่าจ้างและผลประโยชน์

ดำเนินการจ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และผลประโยซน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้องเป็นธรรม และไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด จ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา หรือผลประโยชน์อื่นใด ลูกจ้างต้องได้รับตรงตามกำหนดเวลา

ระยะเวลาการทำงาน

ไม่ให้ลูกจ้างทำงานเป็นเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ในการทำงานล่วงเวลาหรือการทำงานในวันหยุดต้องเป็นความสมัครใจของลูกจ้าง รวมทั้งจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุด วันลาไม่น้อยก ว่าที่กฎหมายกำหนด

10) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety)

ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จัดให้มีการดำเนินการด้านความปลอดภัยของลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้อง โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้ปลอดภัยถูกสุขอนามัย ลดและควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การขนส่ง การบริการ ตลอดจนมีแนวทางในการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อลดความสูญเสีย

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับลูกจ้างที่สอดคล้องตามความเสี่ยงอย่างเพียงพอพร้อมใช้งาน และควบคุมให้เกิดการใช้งาน

การคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

1. การบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม

คู่ค้า ต้องมีระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

2. ของเสีย สารเคมี และวัตถุอันตราย

คู่ค้า ต้องบริหารจัดการการรักษา การปล่อย หรือการกำจัดของเสีย สารเคมีวัตถุอันตราย ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบที่ใช้บังคับ โดยมีการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุมที่ดีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3. ผลกระทบต่อชุมชน

คู่ค้า ต้องมีการประเมินอย่างเป็นระบบ มีเอกสาร และควบคุมผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ต่อชุมชนโดยรอบ

 

11) ช่องทางการแจ้งเบาะแส และ เรื่องร้องเรียน

ในกรณีที่คู่ค้าหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือพบการกระทำที่สงสัยว่าเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบาย ท่านสามารถสอบถาม หรือแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ตามช่องทางต่อไปนี้

ช่องทางการร้องเรียน 

• ผ่านทางเว็บไซต์  alt.co.th ข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส  (Whistleblowing System)  

• ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร/ E-mail address/จดหมาย (โดยระบุชื่อ หรือไม่ระบุชื่อผู้แจ้งก็ได้) 

 

ช่องทางที่ 1  ทางไปรษณีย์ โดยส่งมาได้ที่ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52/1 หมู่ 5  ถนนบางกรวย-ไทรน้อย  ตำบลบางสีทอง  อำเภอบางกรวย  นนทบุรี 11130 

โดยจ่าหน้าซองถึง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ 

กรรมการตรวจสอบ หรือ 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ช่องทางที่ 2  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  E-mail address : auditcommittee@alt.co.th 

คณะกรรมการบริษัท E-mail address : directors@alt.co.th

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

 

(นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์)

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

 

เอกสาร จรรยาบรรณคู่ค้า