กลุ่มธุรกิจให้บริการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
กลุ่มธุรกิจให้บริการ : ติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
ให้บริการสำรวจ ออกแบบ และติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ทั้งการวางสายเคเบิลระยะสั้นระหว่างชุมสายย่อย และระยะไกลเพื่อเชื่อมโยงชุมสายระหว่างภูมิภาค
สำรวจเส้นทาง ออกแบบการติดตั้ง ลูกค้าแจ้งอนุมัติ ติดตั้ง Fiber Optic
ตามแบบและเส้นทาง
ลูกค้าตรวจรับมอบงาน