กลุ่มธุรกิจให้บริการติดตั้งอุปกรณ์
กลุ่มธุรกิจให้บริการ : ติดตั้งอุปกรณ์
ให้บริการสำรวจ ออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกระจายสัญญาณในพื้นที่ที่คุณภาพสัญญาณยังไม่เพียงพอ
สำรวจพื้นที่ ออกแบบการติดตั้ง ลูกค้าแจ้งอนุมัติ ติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบ ลูกค้าตรวจรับมอบงาน ทดสอบสัญญาณ