ข่าวประชาสัมพันธ์
ALT มุ่งเน้นดึงศักยภาพและพัฒนาพนักงานในองค์กร
  • ALT มุ่งเน้นดึงศักยภาพและพัฒนาพนักงานในองค์กร


ฝ่ายผู้บริหาร ALT
มองไกลออกนโยบายมุ่งเน้นดึงศักยภาพและพัฒนาพนักงานภายในองค์กรให้ได้มาก
ที่สุด โดยฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายบุคคล มีโครงการ Talent
ความสามารถของพนักงานตามหาทีมขายชุดใหม่เพิ่มเพื่อรองรับขยายธุรกิจและเพิ่ม
ยอดขายให้มากขึ้นจากเดิม
โดยผู้บริหารเล็งเห็นว่าพนักงานในองค์กรหลายๆคนมีความสามารถและศักยภาพที่ส
ามารถสร้างมูลค่าให้กับองค์กร โดยมีการเทรนงาน
แนะนำขั้นตอนการเป็นทีมขายที่มีคุณภาพ
จากทีมขายรุ่นพี่และคำแนะนำจากผู้บริหารโดยตรง
ถือเป็นการได้กระฉับความสัมพันธ์ของบุคคลากรในองค์กรและบุคคลกรกับฝ่ายบริหา
รให้เหนียวแน่นมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อร่วมมือกันพัฒนาองค์กรไปยังจุดสูงสุดเป็นผู้นำใน
การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับธุรกิจดิจิทัลและพลังงานทดแทน
ดั่งวิสัยทัศน์ที่เคยกล่าวไว้
หากพนักงานท่านใดอยากพัฒนาตนเองมากขึ้นกว่าเดิมในสายงานใหม่ๆ
สามารถสอบถามและลงชื่อร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสบการณ์การทำงานได้
ที่ฝ่ายบุคคลของบริษัท