ธุรกิจให้เช่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
Fiber Optic Network
การให้เช่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Network)
โครงข่ายบนเส้นทางคมนาคมหลัก ในเขตศูนย์กลางย่านธุรกิจ (CBD) และบริเวณเส้นทางหลักรอบกรุงเทพฯ
โครงข่ายบนเสาโทรเลข ตามเส้นทางรถไฟ ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ