ธุรกิจให้เช่าโครงเสาโทรคมนาคม
และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสถานีฐาน
Site Facilities
การให้เช่าเสาโทรคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสถานีฐาน (Site Facilities)
โครงการให้เช่าเสาโทรคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานีบริการน้ำมัน