กลุ่มธุรกิจให้บริการอื่นๆ
กลุ่มธุรกิจให้บริการ : อื่นๆ
- ให้บริการให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งสายอากาศ (Antenna) สำหรับกระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคม
- ให้บริการวางระบบต่างๆ ในอาคาร