บาท
ต่อ
ซม. (cm.)
กก. (kg.)
คน
อายุ
อาชีพ
ตำแหน่ง
อาชีพ

ที่ทำงาน
เบอร์โทรศัพท์
อาชีพ

ที่ทำงาน
เบอร์โทรศัพท์
คน
โดยเรียงตามลำดับก่อนข้าพเจ้า 1 คน และหลังข้าพเจ้า 1 คนดังนี้
ระดับการศึกษา
Educational Level
ชื่อสถานศึกษา
Name of educational institutes
สำเร็จระดับ
Graduated
สาขาวิชา
Major
ปีที่จบการศึกษา
Leaving
ประถมศึกษา
(Primary)
มัธยมศึกษาต้น
(Secondary)
มัธยมศึกษาปลาย
(High school)
ประกาศณียบัตรวิชาชีพ
(Vocational Certificate)
ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(Diploma)
อนุปริญญา
(Associate degree)
ปริญญาตรี
(Bachelor Degree)
ปริญญาโท
(Master Degree)
สถาบันอื่นๆ
(Other institute)
ชื่อหลักสูตรหรือประเภทกิจกรรม
Course title or activity nature
ชื่อสถาบันหรือสโมสร
Institute or Club name
ระยะเวลา
Duration
ประกาศณียบัตร
Certification
ความเข้าใจ (Understand) การพูด (Speaking) การอ่านและการเขียน (Reading/Writing)
คำ/นาที
คำ/นาที
ชื่อสถานที่ทำงาน
Company name
โทรศัพท์
Telephone
ตำแหน่งงาน
Position
ระยะเวลา Duration เงินเดือน Salary เหตุผล
จาก From ถึง To เข้า Start ออก Leaving
กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงกรณีตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ตรงความเป็นจริงจะตัดสิทธิ์ทันที Input work experience in actual. Deprived data found will cut off your right .
ชื่อบุคคลที่ท่านรู้จักแต่ไม่ใช่ญาติ สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน
Position
ความสัมพันธ์
Relation
โทรศัพท์ติดต่อ
Telephone/Mobile
ชื่อบุคคลที่ท่านรู้จัก ฝ่าย/ ส่วน
Department/ Division
ตำแหน่งงาน
Position
ความสัมพันธ์
Relation
โทรศัพท์ติดต่อ
Telephone/Mobile
ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า